PREVIEW (PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World)


Най-голямото рандомизирано контролирано проучване за превенция на ЗД-2 с диета и физическа активност, проведено при 2233 лица с предиабет от Европа и Австралия. Първоначално участниците са поставени на стандартизирана нискокалорийна диета (800 kcal) за два месеца с цел редукция на теглото с поне 8% и 98.6% успешно са постигнали тази цел, като средната редукция на тегло е била 10.7 кг от средно изходно тегло 100 кг. Участниците са рандомизирани на 4 режима с диета и физическа активност - режим с диета, богата на протеини; с нисък гликемичен индекс и умерена физическа активност; режим с диета, богата на протеини с нисък гликемичен индекс и високо-интензивна физическа активност; режим с диета с умерено съдържание на протеини, с умерено висок гликемичен индекс и умерена по интензивност физическа активност; режим с диета с умерено съдържание на протеини, с умерено висок гликемичен индекс, и високо интензивна физическа активност. 43% от включените участници са завършили тригодишната програма, като само при 4% от тях е диагностициран ЗД, което показва 96% превенция на ЗД-2. Изследователите са изчислили, че 21% от участниците биха развили ЗД, без прилагане на посочената интервенция. След 3 г. 18.5% от завършилите програмата не са били с предиабет. Не е наблюдавана разлика по отношение превенция на ЗД-2 между отделните режими. "

д-р Александър Н.Калайджиев